Ochrona danych osobowych

image_pdfimage_print

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych słuchaczy szkoły oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna, którego przedstawicielem jest Dyrektor szkoły
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów/słuchaczy: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu i adres korespondencyjny, PESEL, adres e-mail, telefon, miejsce i adres pracy,  miejsce i adres pracy rodziców lub opiekunów prawnych, treść zwolnień lekarskich, data przyjęcia do szkoły, klasa, semestr, przebieg i wyniki nauki, płeć, stan zdrowia,  wizerunek słuchacza.  Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych oraz w trakcie wypełniania przez szkołę obowiązków wynikających z prawa oświatowego.
 3. Dane osobowe uczniów/słuchaczy przetwarzane będą w związku z dokumentacją przebiegu nauczania i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów/słuchaczy jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółu aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Uczniowie/słuchacze/ rodzice posiadają prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 7. Dane osobowe uczniów/słuchaczy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej, Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Informuje się również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt ze szkolnym inspektorem ochrony danych osobowych:

 1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły podany w zakładce „Kontakt”
 2. Pocztą elektroniczną na adres iodo@biedrzychowice.pl
Data publikacji: 2018-06-07 14:46:32 autor Maciej Baranowski,
Ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 14:08:52 dokonana przez Maciej Baranowski
Historia zmian'Historia zmian wpisu
StatystykiOdsłony strony: 1955