Deklaracja dostępności

image_pdfimage_print

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – strona nie spełnia wymogów WCAG 2.1
 • – brak alternatywnych treści nietekstowych
 • – brak audiodeskrypcji oraz tłumaczenia treści na PJM
 • – treści niedostępne- pliki .pdf, .doc, xlx. xlsx, .jpg bez tekstu alternatywnego
 • – brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu i kontrastu
 • – brak mapy strony

Wyłączenia

 • – multimedia i dokumenty opublikowane przed 23.09.2018r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Baranowski.
 • E-mail: maciej.baranowski@biedrzychowice.pl
 • Telefon: 75 722 15 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach
 • Adres: Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
  Biedrzychowice 20
  59-830 Olszyna
 • E-mail: dzs@biedrzychowice.pl
 • Telefon: 75 722 15 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt jest częściowo dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Teren wokół obiektu jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi.

Na terenie szkoły wyznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do budynków częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Do części pomieszczeń dostęp utrudniony dla osób niepełnosprawnych, głownie ze względu na zabytkowy charakter obiektu.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych, systemów FM i tym podobnych.

Szkoła umożliwia wstęp do obiektu z psem asystującym.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w celu załatwienia sprawy, szkoła zapewnia dostęp alternatywny do obiektu- pomoc pracownika w załatwieniu sprawy zgodnie z wewnętrzną procedurą zapewnienia dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami

Data publikacji: 2021-03-30 13:28:30 autor Maciej Baranowski,
Ostatnia modyfikacja: 2022-03-31 14:58:06 dokonana przez Maciej Baranowski
Historia zmian'Historia zmian wpisu
StatystykiOdsłony strony: 702